Mediation

(Echt)scheidingsmediation

In (echt)scheidingszaken kiezen partijen steeds vaker voor scheidingsmediation.
De scheidingsmediator begeleidt beide partijen zowel op financieel/juridisch terrein als op relationeel gebied. Veel aandacht wordt besteed aan het op gang brengen van de verwerking van de scheiding en het tot stand brengen van nieuwe communicatiemogelijkheden voor de scheidende partijen. Dat laatste is met name van belang als er kinderen betrokken zijn bij de scheiding.

De mediator begeleidt vanuit een neutrale positie als betrokken derde het proces van overleg en onderhandeling van de scheidende partijen en hij verschaft ook alle informatie die partijen nodig hebben om zelf beslissingen te kunnen nemen over de gevolgen van de echtscheiding. Het streven is dat partijen daarbij niet tegenover elkaar staan en elkaars standpunten bevechten, maar met elkaar zoeken naar een oplossing die bij hun specifieke situatie past. De wettelijke norm wordt daarbij zeker niet uit het oog verloren.

Door het onderling overleg worden er voor partijen ook mogelijkheden geschapen om over en weer rekening te houden met de belangen die iedere partij heeft bij een adequate regeling. In de praktijk blijkt dat regelingen die partijen via de methode van mediation treffen een beter draagvlak bieden voor de toekomst dan een door de rechter opgelegde beslissing. Bij de scheidingsmediation komen alle onderdelen die bij een scheiding betrokken zijn aan bod, zoals:

  • de verzorgingsregeling voor de kinderen
  • de onderhoudsbijdrage voor de kinderen
  • eventuele partneralimentatie
  • boedelscheiding
  • afrekening huwelijkse voorwaarden en
  • pensioenverevening.

De afspraken die gemaakt worden zijn gericht op een duurzame regeling. Naast alle financiële en juridische aspecten is er ook aandacht voor de relationele en emotionele gevolgen van de echtscheiding. Getracht wordt om de scheiding voor beiden acceptabel te maken en voor beide partijen een perspectief te vinden zodat ieder met voldoende vertrouwen een eigen toekomst tegemoet kan zien.
In situaties waarbij kinderen betrokken zijn, wordt er verder aandacht besteed aan het creëren van een werkbare verhouding tussen de gescheiden partners om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de verzorging en opvoeding van hun kinderen een vruchtbare invulling te kunnen geven.

Marathonmediation

Als partijen in een keer al hun geschilpunten willen oplossen bestaat de mogelijkheid een marathon mediation te organiseren. Deze vorm van mediation wordt bijvoorbeeld toegepast in geval van spoed, indien partijen eraan toe zijn hun geschillen te beëindigen of een der partijen in het buitenland woont. Na een korte telefonische voorbereiding en het doornemen van de noodzakelijke stukken, wordt met de mediation gestart. Partijen worden daarbij al dan niet door eigen advocaten begeleid. De mediation stopt pas als alle geschilpunten zijn opgelost. Op een enkele korte pauze na, wordt er continue doorgewerkt. Van partijen wordt verwacht dat zij met ondersteuning van hun advocaat in staat zijn om beslissingen te nemen. De focus bij de marathonmediation ligt op het oplossingsgericht werken.

Partijen zijn zo in staat om in een keer een einde te maken aan langlopende procedures of om juist langlopende procedures te vermijden en in een kort tijdsbestek die duidelijkheid te krijgen die zij nodig hebben. Marathonmediations zijn voor alle betrokkenen intensief. De ervaring leert dat grote veranderingen in een kort tijdsbestek teweeg gebracht kunnen worden waardoor conflicten snel kunnen worden opgelost en partijen zich eerder kunnen concentreren op hun toekomst.

Het uurtarief voor marathonmediations bedraagt € 300,– per uur, exclusief BTW. Voor aanvang van de mediations wordt een voorschotnota aan partijen verzonden, die voldaan dient te zijn op het moment dat de mediation start.

Overlegscheiding of collaborative divorce

In situaties waarin partijen wel bereid zijn te werken aan het bereiken van een duurzame oplossing maar daarbij een individuele ondersteuning nodig hebben van een advocaat of een coach-psycholoog, is de overlegscheiding of collaborative divorce een uitstekende methode om de scheiding te regelen. Bij een overlegscheiding wordt ieder der partijen bijgestaan door een eigen advocaat die daarvoor een speciale opleiding heeft gevolgd en aangesloten is bij de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP).

De advocaat behartigt de juridische belangen van zijn cliënt, de coach het relationele onderdeel en de regelingen die voor de kinderen dienen te worden getroffen. Het kernpunt van de overlegscheiding is dat partijen met de twee advocaten en de coach afspreken dat zij zonder inschakeling van de rechter ernaar streven om een oplossing te realiseren die voor beiden en ook voor de kinderen voldoende perspectief biedt. Met vereende krachten werkt het team aan een snelle en duurzame oplossing. De gezamenlijke besprekingen die in dat kader worden gevoerd worden goed voorbereid en nabesproken. De besprekingen zijn intens en de professionele begeleiders dragen er zorg voor dat die besprekingen goed verlopen. Zo nodig kan ook een financiële deskundige gevraagd worden om standby te zijn om waar nodig tijdens de overlegscheiding in te springen en partijen te adviseren over financiële mogelijkheden en consequenties.

De belangrijkste principes bij de toepassing van een overlegscheiding zijn:

  1. De afspraak dat zonder inschakeling van de rechter een oplossing wordt gezocht;
  2. Een open uitwisseling van informatie door alle betrokken partijen;
  3. Een duurzame regeling waarbij de toekomst en het welzijn van de ouders en de kinderen voorop staat.

De advocaat en de coach beschikken door een specifieke opleiding over de deskundigheid om partijen zonder dat een procedure nodig is, door het moeilijke echtscheidingsproces te loodsen.

Voor meer informatie zie de website van de Vereniging van Collaborative Professionals: http://www.vvcp.nl

Zie ook:

 

 

Nalatenschapsmediation

De verdeling van een nalatenschap kan veel pijn opleveren bijvoorbeeld wanneer familieleden zich tekortgedaan voelen. Gevoelens van onrecht en oud zeer dat niet is opgelost kunnen de emoties hoog doen oplopen. Wanneer de verdeling van de erfenis uit de hand loopt, gaat het vaak goed fout. Bij ongeveer één op de vijf erfenisverdelingen ontstaat een breuk in de familie.

Zie ook www.respectvol-erven.nl

mr. L.J.G. (René) de Haas mdr fm
Mail advocaat 0135362088 Bekijk advocaat

Contact

Wilhelminapark 122
5041 EH Tilburg
Let op: postbus is vervallen!

Telefoon
013 536 20 88
Fax
013 536 12 45

E-mail algemeen
info@dehaas-dejong.nl

Bezoekerslocatie Amsterdam
Achtergracht 27-C
1017 WL Amsterdam

Bezoekerslocatie Kats
Oost Zeedijk 12
4485 PM Kats

Tijd & spreekuren

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00 – 13:00 en 13:30 – 17:30

Gratis vreemdelingenspreekuur:
maandag 16.00-17.30
(bellen voor afspraak)

Gratis spreekuur inkomen, arbeid, sociale zekerheid:
In verband met Covid-19 is het spreekuur tijdelijk telefonisch.
U kunt bellen en uw probleem gratis voorleggen aan een advocaat.

Informatielinks:
Klik hier

De Haas & de Jong