Bereik een akkoord met mediation door onze experts in Tilburg

In (echt)scheidingszaken kiezen partijen steeds vaker voor scheidingsmediation. De scheidingsmediator binnen ons kantoor in Tilburg begeleidt beide partijen zowel op financieel en juridisch terrein als op relationeel gebied. Veel aandacht wordt besteed aan het op gang brengen van de verwerking van de scheiding en het tot stand brengen van nieuwe communicatiemogelijkheden voor de scheidende partijen. Dat laatste is met name van belang als er kinderen betrokken zijn bij de scheiding.

Neem contact met ons op

Werk voor een mediator

Marathonmediation

Onze mediator in Tilburg begeleidt vanuit een neutrale positie als betrokken derde het proces van overleg en onderhandeling van de scheidende partijen. Hij verschaft ook alle informatie die partijen nodig hebben om zelf beslissingen te kunnen nemen over de gevolgen van de (echt)scheiding. Het streven is dat partijen daarbij niet tegenover elkaar staan en elkaars standpunten bevechten, maar met elkaar zoeken naar een oplossing die bij hun specifieke situatie past. De wettelijke norm wordt daarbij zeker niet uit het oog verloren.

Door het onderling overleg worden er voor partijen ook mogelijkheden geschapen om over en weer rekening te houden met de belangen die iedere partij heeft bij een adequate regeling. In de praktijk blijkt dat regelingen die partijen via de methode van mediation treffen een beter draagvlak bieden voor de toekomst dan een door de rechter opgelegde beslissing. Bij de scheidingsmediation komen alle onderdelen die bij een scheiding betrokken zijn aan bod, zoals:
* De verzorgingsregeling voor de kinderen
* De onderhoudsbijdrage voor de kinderen
* Eventuele partneralimentatie
* Boedelscheiding
* Afrekening huwelijkse voorwaarden en pensioenverevening.

De afspraken die gemaakt worden zijn gericht op een duurzame regeling. Naast alle financiële en juridische aspecten is er ook aandacht voor de relationele en emotionele gevolgen van de echtscheiding. Getracht wordt om de scheiding voor beiden acceptabel te maken en voor beide partijen een perspectief te vinden zodat ieder met voldoende vertrouwen een eigen toekomst tegemoet kan zien.

In situaties waarbij kinderen betrokken zijn, wordt er verder aandacht besteed aan het creëren van een werkbare verhouding tussen de gescheiden partners om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de verzorging en opvoeding van hun kinderen een vruchtbare invulling te kunnen geven.

Als partijen in één keer al hun geschilpunten willen oplossen bestaat er de mogelijkheid een marathon mediation te organiseren. Deze vorm van mediation wordt ook in Tilburg bijvoorbeeld toegepast in geval van spoed, indien partijen eraan toe zijn hun geschillen te beëindigen of één der partijen in het buitenland woont. Na een korte telefonische voorbereiding en het doornemen van de noodzakelijke stukken wordt met de mediation gestart. Partijen worden daarbij al dan niet door eigen advocaten begeleid. De mediation stopt pas als alle geschilpunten zijn opgelost. Op een enkele korte pauze na, wordt er continu doorgewerkt. Van partijen wordt verwacht dat zij met ondersteuning van hun advocaat in staat zijn om beslissingen te nemen. De focus bij de marathonmediation ligt op het oplossingsgericht werken.

Partijen zijn zo in staat om in één keer een einde te maken aan langlopende procedures of om juist langlopende procedures te vermijden. Men krijgt in een kort tijdsbestek de duidelijkheid die zij nodig hebben. Marathonmediations zijn voor alle betrokkenen intensief. De ervaring leert dat grote veranderingen in een kort tijdsbestek teweeg gebracht kunnen worden waardoor conflicten snel kunnen worden opgelost en partijen zich eerder kunnen concentreren op hun toekomst.

Het uurtarief voor marathonmediations bij Advocatenkantoor de Haas en de Jong in Tilburg bedraagt €300,– per uur, exclusief BTW. Voor aanvang van de mediations wordt een voorschotnota aan partijen verzonden, die voldaan dient te zijn op het moment dat de mediation start.

Advocaten die deze zaken behandelen

Onderstaande van onze advocaten zijn deskundig in mediation en marathonmediation. Klik op het profiel voor meer informatie over de betreffende advocaat-mediator.

mr Cox

mr. J.M.G. (Ans) Cox

mr de Haas

mr. L.J.G. (René) de Haas mdr fm

Wilt u meer weten over mediation? Bel of mail ons voor nadere informatie.